มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาทั้งหมด


สัมมนากฎหมายแพ่ง(MSU)

ปฏิเวทย์ ยาวงษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Physics Laboratory for Science Teacher II

นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Physics for Science Teacher II

นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชีววิทยาและอายุรศาสตร์สัตว์ทดลอง

นางสาว ไพลิน จินากูล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศัลยศาสตร์สัตว์เล็ก

นางสาว ไพลิน จินากูล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ทางสัตวแพทย์

นางสาว ไพลิน จินากูล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จริยศาสตร์ กลุ่ม 2 (2/2555)

ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จริยศาสตร์ กลุ่ม 1 (2/2555)

ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์

นางสาว ไพลิน จินากูล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่ กลุ่ม 3 (2/2555)

ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเขียนโปรแกรมด้วย JSP+Servlet Java Enterprise

นาย ปรัชญานันท์ ญาณเพิ่ม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การคิดเชิงสร้างสรรค์ กลุ่ม 1 (2/2555)

ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การคิดเชิงสร้างสรรค์ กลุ่ม 200 (2/2555)

ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่ กลุ่ม 5 วันอังคาร (15:00-16:45)

ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จริยศาสตร์ กลุ่ม 2 (16:00-17:45)

ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่ กลุ่ม 3 วันศุกร์ (10:00-11:45)

ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จริยศาสตร์ กลุ่ม 1 (13:00-14:45)

ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Physics for Science Teacher I

นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)