มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาทั้งหมด


0807334 Soil and Fertilizer Management for Landscape

Asst.Prof.Dr. supharat chitchamnong
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0801313 Soil and Plant Analysis Laboratory

Asst.Prof.Dr. supharat chitchamnong
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0801312 Soil Fertility and Fertilizers

Asst.Prof.Dr. supharat chitchamnong
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชา 0401 410 สารสนเทศทางการพยาบาล

อ.ดร. สุรชาติ สิทธิปกรณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0012005 : Computer and Presentation

mr. wichit chawaha
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0012006 (Internet and Communication in Daily Life)

นาย วิชิต ชาวะหา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0503410 Assistive Technology for Individuals with Learning Disabilities

ดร. มานิตย์ อาษานอก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

องค์การและการจัดการ

นาย ปรัชญานันท์ ญาณเพิ่ม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มนุษย์กับการเรียนรู้

นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)