สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

วิชาทั้งหมด


Class p.4

Nattida Ratchakaew
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

CM 7012 Innovative Public Relations Planning and Campaign

อาจารย์ ดร. จอย ทองกล่อมสี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

การจัดการภาครัฐ

นาย ธีรสุวัฒน์ กาญจนวรศรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)