โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

วิชาทั้งหมด


ประวัติศาสตร์4 (5/1-5/5)

นาย ธีรพล โททัสสะ
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

โปรแกรมตาราง

นางสาว จันจิรา จงรักษ์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

วิทยาการคำนวณ

นางสาว จันจิรา จงรักษ์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ภาษาญี่ปุ่น2

นาง ปัทมนันท์ โททัสสะ
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

สังคมศึกษา 6 ม.3/1 (2/2563)

นาย เอกอรุณ ประอาง
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

2/8โปรแกรมนำเสนอผลงาน ภาคเรียนที่ 1 ปี2563

นาย ถนอม ทิพมาตร์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

SBMLD 4/1.4/2.4/3.4/4 เขียนโปรแกรม ภาษา C ภาคเรียนที่ 2.2563

นาย ถนอม ทิพมาตร์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

2/6โปรแกรมนำเสนอผลงาน ภาคเรียนที่ 1 ปี2563

นาย ถนอม ทิพมาตร์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

2/7โปรแกรมนำเสนอผลงาน ภาคเรียนที่ 1 ปี2563

นาย ถนอม ทิพมาตร์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

2/2ภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชาการโปรแกรมนำเสนอผลงาน

นาย ถนอม ทิพมาตร์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ทดสอบ สอนร่วม

นาย ถนอม ทิพมาตร์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

2/5โปรแกรมนำเสนอผลงาน ภาคเรียนที่ 1/2563

นาย ถนอม ทิพมาตร์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

2/1ภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชาโปรแกรมนำเสนอผลงาน

นาย ถนอม ทิพมาตร์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

2/4โปรแกรมนำเสนอผลงานภาคเรียนที่ 1/2563

นาย ถนอม ทิพมาตร์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

2/3โปรแกรมนำเสนอผลงาน ภาคเรียนที่ 1 ปี2563

นาย ถนอม ทิพมาตร์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ม.5/1 วิชาภาษาไทย 3 (ท 32101) ปีการศึกษา2563

นางสาว วริยา พันวิสู
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

SBMLD M2.ภาคเรียนที่ 1/2563

นาย ถนอม ทิพมาตร์
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

3/1 วิทยาศาสตร์5 ว23101 ภาคเรียนที่ 1/2563

นางสาว ชลธิดา เชื้อพรมธรรม
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ม.5/5 วิชาศิลปะพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563

นาง อุทัย จินดาชาติ
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ม.5/4 วิชาศิลปะพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563

นาง อุทัย จินดาชาติ
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)