homeมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
person
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วิชาทั้งหมด

พยาบาลศาสตร์ปี 2 มนร.ปกศ 2561
ผศ ทิพยวรรณ นิลทยา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Xray
ธึระชัย ลีลาเมธากุล
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

OB-GYN
Benjawan Thayanithikun
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Health promotion
จิรวรรณ ชูทิพย์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

07-044-208 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) ภาคฤดูร้อน
นาง น้อย จันทร์อำไพ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

07-044-208 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)
นาง น้อย จันทร์อำไพ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

07-044-204 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
นาง น้อย จันทร์อำไพ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว
นาย พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)