มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วิชาทั้งหมด


พยาบาลศาสตร์ปี 2 มนร.ปกศ 2561

ผศ ทิพยวรรณ นิลทยา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Xray

ธึระชัย ลีลาเมธากุล
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

OB-GYN

Benjawan Thayanithikun
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Health promotion

จิรวรรณ ชูทิพย์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

07-044-208 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) ภาคฤดูร้อน

นาง น้อย จันทร์อำไพ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

07-044-208 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)

นาง น้อย จันทร์อำไพ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

07-044-204 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)

นาง น้อย จันทร์อำไพ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วิทยาศาสตร์กับโลกสีเขียว

นาย พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)