มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

All Classes


Food Quality Control and Assurance ( สาขา FOOD Sci & Tech)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-305 Taxation ภาคเรียน 2/2565

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Printing Technology 2022

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lab (02)-65

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Quality Control and Assurance ( สาขา Packaging)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lab (01)-65

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-111 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-324 Food safety management

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

427231 สังคมวิทยากฎหมาย 2/65

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-221 Principle of Biomaterial (2/2565)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-205 Finance ภาคเรียน 2/2565

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

427-251 Social Studies in Modernization Society ภาคเรียน 2/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food processing and Packaging

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SMEs entrepreneuship in food industry

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-392 Academic Presentation & Public Speaking 65

พรสถิตย์ สุขชู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-342 ปัจจัยคุณภาพอาหารและการประเมิน

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-312 Production Planning and Inventory Management in Food Industry (1-2565)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

444-201 Theory in Social Work ภาคเรียน 2/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-412 Plant design in food industry _ 2565

บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

225-331 Quality Control 2/2565

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)