มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


Prrinting Technology 2020

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-201 Basic Computer Aided Design in Food-industry (2_2563)

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

QA

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Project (2/63)

Mr. Wutthipong Whandee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-431 SME entrepreneurship

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-316 Food Engineering Lab-2563 (sec 01)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา รหัส 61 (ภาคการศึกษาที่ 2/63)

งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Principles of food industrial management

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-323 Food Safety Management System (2-2563)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-324 Food Safety Management System

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-309 Marketing Management 2/2563

ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-412 Plant design 1/2564

บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-323 เทคโนโลยียาง (Rubber Technology) (2/2563)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Risk Management for MICE Industry 2-63

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-221 Principle of Biomaterial (2/2563)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-313

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Events Management 2-63

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Mr. Wutthipong Whandee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2/2563

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

142-228 Basic Product Design Branding 1

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)