มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


460-111 Principle of Microeconomics (หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค)

นางสาว พริดา วิภูภิญโญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Quality Control and Assurance-66 ( สาขา Food Sci & Tech)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-221 Principle of Biomaterial (2/2566)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Quality Control and Assurance-66( สาขา Packaging)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-314 Machinery and Equipment in Food Industry and Maintenance (1-2566)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-323 Rubber Technology (2/2566)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-305 Taxation ภาคเรียน 2/2566

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-252 Food processing and Packaging

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

427-102-Group 1-2-66

ผศ.ดร. บัณฑิต ไกรวิจิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-493 Project in Information Technology Management II

ผศ. มงคล ควรหาเวช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Strategic Management - BBA

ผศ. จงพิศ ศิีิริรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Business Communication

พิชญาภา แก้วจันทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Attribute and Evaluation (2/65)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-322 Biopolymer and Polymer Processing (1/2565)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-323 Rubber Tech. (2/2565)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-323 Rubber Technology (2/2564)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

444-201 Professional Ethics and Human Dignity ภาคเรียน 1/2566

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Venue and Facility Management

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

MICE Management Internship

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Venue and Facility Management 1-66

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books