มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


850-316 Food Engineering Lab-2563 (sec 02)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-433 Bakery Technology-2563

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-342 FOOD QUALITY ATTRIBUTES AND EVALUATION

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

test python

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เภสัชเวท 1 และ ปฏิบัติการเภสัชเวท 1

ดร. ภญ. พิมพ์พิมล ตันสกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายวิชาฝึกงาน ชั้นปีที่ 3 รหัส 61 (3/2563)

งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lab-2562 (section 01)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิท

ตัวอย่างเพื่อการทดลองระบบ

ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การใช้งานโปรแกรม Adobe Illrustrator (2)

Mr. Wutthipong Whandee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-313 Labor Management (2563)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Exhibition Management 2-63

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-323 Food Safety Management System (2562-2)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

344-201

Jane Duangsuwan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-203 Human Factors in Information Systems

จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-433 Bakery Technology-2561

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

478-400 Venues 2-63

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food processing and Packaging

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-322 Quality Assurance and Quality Control in Food Industry (2-2562)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-392 WIL for Food Industry

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)