มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


444-301-02-2-2565 Qualitative Research in Social Work ภาคเรียน 2/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

444-416-2-2565 Human Trafficking and Social Work ภาคเรียน 2/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-206 Operation Management 2/2565

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Exhibition Management 2-65

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-452 Selected Topic II (Digital Technology for Food Industry) (1-2565)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

225-502 Smart Operations Management (1/2565)

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SMEs entrepreneuship in food industry

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

225-232 Engineering Statistics II

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-202 Food Industry Processing and Engineering 1

บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-413 Plant management

บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-306 Tourism Management 2/2022

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-491 (Preparation for Co-operative Education) [2565]

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-323 Rubber Tech. (2/2565)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Events Management 2-65

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

425-336 Modern Japan

ณปรัชญ์ บุญวาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Risk and Crisis Management for MICE Industry 2-65

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSU Phuket English 101

Miss Chantinee Boonchai
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

444-103 Dynamics of Human Behavior in Changing Society ภาคเรียน 2/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Destination Management

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-241 /Computer Aided Design in Packaging 2/2565

นาย สมพร นิลมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)