มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


857-411 Productivity Mgt in Food Industry (1-2563)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-421 Statistical Qualtiy Control in Food Industry (1-2563)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

425-336 Modern Japan

ณปรัชญ์ บุญวาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Biomaterials

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-322 Quality Assurance and Quality Control in Food Industry (2-2563)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรม

นาย อบรม ระบบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-417 Application of Simulation in Food Industry (1-2563)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-314 MACHINERY AND EQUIPMENT IN FOOD INDUSTRY AND MAINTENANCE (2_2563)

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-433 Bakery Technology-2562

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-221 Laws and legislation for food industry enterprise _ 2/2563

บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(1/2559) 478-400 Venues and Accommodations Management

พรณพรรษ ศิริสกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-412 Food industry plant design 1/2563

บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-391 Preparation for Work-Integrated Learning for Food Industrial Technology and Management

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-415 Application of Automation in Food Industry (2_2563)

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเรียนรู้

จิณณพัจน์ มีตุวงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

418-102 French II (2/2563)

กานดา เหล่าปิยะบุตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-312 PPC & Inventory Mgt, Section : Inventory, Warehouse, Logistics (1-2563)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

MIS

นางสาว ดารานาถ แต่นสุ่ย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

142-239 Art of Living 2020

Aj. Hambalee Jehma
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-302 INFORMATION TECH FOR MANAGE

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)