มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


ป โท 1/2566 286-531 Seminar and Training in Psychology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-231 Metal Packaging Technology 66

พรสถิตย์ สุขชู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-311 Pulp and Paper Technology 2019

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food processing LAB

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Fundamental Food processing

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-324 Food safety management

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-342 ปัจจัยคุณภาพอาหารและการประเมิน

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-111 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2/2565 (ลดาวัลย์)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2/2566 (ลดาวัลย์)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-221 Principle of Biomaterial (2/2565)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Cellulose materials for food packaging

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Quality Control and Assurance-66( สาขา Packaging)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

434-424 SEMINAR IN ASEAN ECONOMY 1-2566

Assoc.Prof. Awang LANUI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Processing

Tippawan Sirinupong
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Processing II

Tippawan Sirinupong
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-422 Polymer composite materials in Agro-Industry 1-2565

PONUSA JITPHUTHI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-221 Structure & properties of biopolymer & polymer-2-2562

พรอุษา จิตพุทธิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Unit Operation I Lab (02)-66

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-411 Productivity Management in Food Industry (1/2566)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books