มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


Rapid Prototyping Packaging 855-344 2/2565

นาย สมพร นิลมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lecture (1/65)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

225-232 Engineering Statistics

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-221 Principle of Biomaterial (2/2564)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2/2564 (ลดาวัลย์)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2/2564

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-221 Principle of Biomaterial (3/2563)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-221 Principle of Biomaterial (2/2563)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2/2563

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2/2564

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2/2565 (ลดาวัลย์)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-493 Preparedness cooperative education/850-491 Cooperation Education I (1/65)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Fruit and Vegetable Technology/เทคโนโลยีผลไม้และผัก 2565

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Sensory Evaluation Lab (อ.ดุสิดา)

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Fruit and Vegetable Technology/เทคโนโลยีผลไม้และผัก

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food processing LAB I

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Processing I กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร I

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-322 Biopolymer and Polymer Processing (1/2565)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SMEs (2-2565)

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-301 Managerial Accounting ภาคเรียน 1/2565

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)