มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


441-203 Accounting ภาคเรียน 1/2565

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-311 Pulp and Paper Tech

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รำไทย

Rod rod
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาษาไทย

Rod rod
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

WIL 2564-2565

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY (1/65)

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-325 Quality Assurance in Agro-Industry (2-2560)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-323 Experimental Design of Agro-Industry (2-2560)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-324 Food Safety Management System (2-2560)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

QA

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-325 QA 850-341

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-321 Experimental Design for Agro-Industry (2564)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-324 Food Safety Management System (2562 -2)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-324 Food Safety Management System

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-311 Production Management (2565)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-231 Metal Packaging Technology 65

พรสถิตย์ สุขชู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-404 Food Processing

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

Rod rod
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

427-352 Sociology in Teaching Social Studies ภาคเรียน 1/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

427-232 Victimology ภาคเรียน 1/2565

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)