มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


850-315 Food Engineering-2563

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตัวอย่างเพื่อการทดลองระบบ

ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-111 Principle of Microeconomics (หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค)

นางสาว พริดา วิภูภิญโญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

444-201 Professional Ethics and Human Dignity ภาคเรียน 1/2566

สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-252 หลักการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ 2/2566 (ลดาวัลย์)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-252 Food processing and Packaging

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

425-336 Modern Japan

ณปรัชญ์ บุญวาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เทอม 2/2566 Computer Aided Design in Packaging

นาย สมพร นิลมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เทอม 2/2566 Rapid Prototyping in Packaging Design

นาย สมพร นิลมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

935-142 MAN AND MUSIC(1/2556)

นาย วิรัตน์ ทองแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-280 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

นางสาว อาจารย์ชุลีกร ชนะสิทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-431 entrepreneurship in food industry

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-493 Project in Information Technology Management II

ผศ. มงคล ควรหาเวช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Strategic Management - BBA

ผศ. จงพิศ ศิีิริรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Business Communication

พิชญาภา แก้วจันทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Attribute and Evaluation (2/65)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-322 Biopolymer and Polymer Processing (1/2565)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-323 Rubber Tech. (2/2565)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-323 Rubber Technology (2/2564)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Venue and Facility Management

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books