มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


857-411 Productivity Management in Food Industry (1/2566)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

WIL 2564-2565

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-415 Automation in food Industry (2/2565)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Module - Operations Management in Food Industry (2566)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-421 Statistical Qualtiy Control in Food Industry (1-2566)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-315-Food Engineering-2566

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-462-Bakery Technology-2566

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1/2564........268-415 Professional Internship

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

268-202 แขนงจิตวิทยา Psychology for Learning and Teaching 2/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-335 Accounting information system (AIS) 1/2566

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY 1-66 กลุ่ม 1

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

937 - 101 หลักคณิตศาสตร์ (สำหรับITB)

ดร. อภิรัฐ วานิชสมบัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ป ตรี 1/2566 Seminar in Psychology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-322 Biopolymer and Polymer Processing (1/2566)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-433 พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมอาหาร

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-311 Pulp and Paper Technology_2023

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-203 Accounting ภาคเรียน 1/2566

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-301 Managerial Accounting ภาคเรียน 1/2566

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

434-323 Module: Economics of Business Finance, Accounting and Tax Planning ภาคการศึกษา 1/2566

ดร. รัญชิดา สังขดวง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-231 Food industrial Marketing

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books