มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


850-404 Food Processing

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Tourism Management

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทฤษฎีและการจัดรูปแบบองค์กร 1/2563

Rudsada Kaewsaeng-on
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857–413 Plant Management in Agro-Industry (1_2563)

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

วรารัตน์ คำมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

478-301/400 Venues and Accomodations Management

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

427-418 Sociology of Law and Justice Process 1/63

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Cooperation Education I (850-491, 855-494)

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-315 Food Engineering-2563

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-321 / 857-323 Experimental Design for Agro-Industry (1-2563)

Kanya Auckaraaree
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-402 Project in BIS

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(1/59: SEC 02) 242-305 DATABASE SYSTEMS

นาย อัมรินทร์ ดีมะการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-422 Polymer composite materials in Agro-Industry

PONUSA JITPHUTHI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

142-119 Reading & Writing (Nurse)

Aj. Hambalee Jehma
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

142-239 Art of Living (Sec 02 nursing +DM)

Aj. Hambalee Jehma
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

142-119 Academic English Reading and Writing DM

Aj. Hambalee Jehma
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

478-304 & 478-404 EVENTS 1/2563

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-322 Biopolymer and polymer processing (1/2563)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-422 Polymer composite materials in Agro-Industry-1/62

พรอุษา จิตพุทธิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-314 MACHINERY AND EQUIPMENT IN FOOD INDUSTRY AND MAINTENANCE

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)