มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


Corrosion

ชาคริต ทองอุไร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-000 user testing

สุวรรณี แซ่อึ่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

user testing 460-295

พงษ์เจริญ สาระเวก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

001-953 Introduction to Computer Systems

ทิพย์สุดา นวลศรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food For Health (Test)

กนกพร ขวัญสังข์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

user testing

อนุสรา แต๊ะบู๊
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

User testing#4 ACC1

ลลิตา ถาวรรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

usertesting

นางสาว วรรณศิริ วิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

513-001 User testing

จิรารัตน์ ศิลปเจริญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาศาสตร์

เกวลิน คณะพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

User Testing

น.ส. กมลชนก กลิ่นหอม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

user testing IT4

โศภิษฐ์ ไพเราะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Business Communication

พิชญาภา แก้วจันทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

MBA Thesis

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

IT

นาย ชุุมพล จิตต์พิพัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-492 Projects in ITM (06)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-491 Seminar in ITM (06)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-295 Human-Computer Interaction

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-110 Information Technology Management

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)