มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


MBA รุ่น 21 & 8 / รหัส 52...

นางสาว เจ้าหน้าที่หลักสูตร สุชิรา แซ่ซิ้ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

MBA รุ่น 22 & 9 / รหัส 53...

นางสาว เจ้าหน้าที่หลักสูตร สุชิรา แซ่ซิ้ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-615 สัมมนาธุรกิจในอาเซียน

ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-615 สัมมนาธุรกิจในอาเซียน

ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทุนการศึกษา

นางสาว วารินทร์ รามฤทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาแนะแนวให้คำปรึกษา

นาง นงลักษณ์ ชูพูล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างสรรค์จิตนาการ

นาง สุรัตนา อังคฉัตรชัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

123-100 ชั้นเรียนทดสอบ

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

465-323 Project Management

สุพจน์ โกวิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Advanced in HRM

ดร. สุธินี ฤกษ์ขำ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-230 การประกันภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรัช วัชรพันธุ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Principle of Business Management (461-211) Sec.03

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริหารธุรกิจ 55

ศุภญาลักษณ์ ศรีจันทร์กุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-388 การเงินอสังหาริมทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรัช วัชรพันธุ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ละออ

นาง ละออ วิจิตรเวชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

MBA รุ่น 23 & 10 / รหัส 54...

นางสาว เจ้าหน้าที่หลักสูตร สุชิรา แซ่ซิ้ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สุรัตนา

นาง สุรัตนา อังคฉัตรชัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-241marketing research(2/54)

ผู้ช่วยศาตราจารย์ เสาวณี จุลิรัชนีกร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Convention management (462-415)

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Internet/Intranet Technology

นาย อรรถพร หวังพูนทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)