มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


HCI

ณัฐธิดา สัมปทาภักดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

640-311 Principle of Epidemiology for Nursing Students

Pimpisa Saksorngmuang
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-201 (01) Computer Programming (1/63)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Virology (326-481)

Pharanai Sukhumungoon
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-412 AGRO-INDUSTRY PLANT DESIGN

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-312 PRODUCTION PLANNING AND INVENTORY MANAGEMENT IN FOOD INDUSTRY (1_2562)

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Simulated course

Ms. Ratjai Vachprasit
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2

ชาคริต ทองอุไร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-311 PROD MANAGE IN AGRO-INDUS I (1_2561)

อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

225-331 (227-331) Quality Control 1/2563

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

225-331 (227-331) Quality Control

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

426-331 Geography of Southern Thailand

ดำรง เสียมไหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

225-252 (227-252) Engineering Statistics II

นาย นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-315 Food Engineering-2562

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

441-309 Marketing Management 2/2562

ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-107 Software Applications in Business (2/62)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

418-102 French II (2/2562)

กานดา เหล่าปิยะบุตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-325 QA 850-341

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

477-310 Human-Computer Interaction - HCI (2/62)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-202 Food industry processing and engineering 1_ 2562

บุษวรรณ หิรัญวรชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)