homeโรงเรียนพุดซาพิทยาคม
person
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
วิชาทั้งหมด

เคมี 1
นางสาว รุ่งทิวา การะกุล
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ห้องเศรษฐศาสตร์
miss natnapa pujjung
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ห้องภูมิศาสตร์
miss natnapa pujjung
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ห้องหน้าที่พลเมืองม.4
miss natnapa pujjung
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส ๒๓๑๐๑
นาย สิปปกรณ์ ทับปัดชา
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

การงานอาชีพและเทคโนโลยีง23101
นาย ประญัติ พยัคฆ์มะเริง
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ศิลป์
นาย อิฐรา ขอนพุดซา
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ค 21101 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาว อัฉริยาภรณ์ ศันสนียพันธุ์
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

วิทยาศาสตร์ ว22101
นางสาว พิมพ์ใจ คเชนทร์ชาติ
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

คณิตศาสตร์
นาย ณธายุ ตีบจันทร์
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ภาษาอังกฤษ อ 21101
นางสาว จีริสุดา จันทีนอก
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒
นางสาว ชนากานต์ รวมใหม่
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ว30241 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4
นาง สุกัญญา เกียรติเกาะ
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

งานถัก
นางสาว เกศกนก โชตินอก
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ว 30221 เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นาง สุมิตตา หล่ำจันทึก
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส ๒๒๑๐๑
นาย สิปปกรณ์ ทับปัดชา
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ห้องอาเซียน
miss natnapa pujjung
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 5
นาย วีรวัฒน์ พิสุราช
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

งานกราฟิก
นางสาว วิชุดา ห่อประภัทร์พงศ์
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 4
นาย วีรวัฒน์ พิสุราช
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)