โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

วิชาทั้งหมด


เคมี 1

นางสาว รุ่งทิวา การะกุล
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ห้องเศรษฐศาสตร์

miss natnapa pujjung
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ห้องภูมิศาสตร์

miss natnapa pujjung
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ห้องหน้าที่พลเมืองม.4

miss natnapa pujjung
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส ๒๓๑๐๑

นาย สิปปกรณ์ ทับปัดชา
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

การงานอาชีพและเทคโนโลยีง23101

นาย ประญัติ พยัคฆ์มะเริง
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ศิลป์

นาย อิฐรา ขอนพุดซา
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ค 21101 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาว อัฉริยาภรณ์ ศันสนียพันธุ์
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

วิทยาศาสตร์ ว22101

นางสาว พิมพ์ใจ คเชนทร์ชาติ
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

คณิตศาสตร์

นาย ณธายุ ตีบจันทร์
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ภาษาอังกฤษ อ 21101

นางสาว จีริสุดา จันทีนอก
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ท๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒

นางสาว ชนากานต์ รวมใหม่
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ว30241 ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4

นาง สุกัญญา เกียรติเกาะ
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

งานถัก

นางสาว เกศกนก โชตินอก
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ว 30221 เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นาง สุมิตตา หล่ำจันทึก
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส ๒๒๑๐๑

นาย สิปปกรณ์ ทับปัดชา
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ห้องอาเซียน

miss natnapa pujjung
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 5

นาย วีรวัฒน์ พิสุราช
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

งานกราฟิก

นางสาว วิชุดา ห่อประภัทร์พงศ์
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นาย วีรวัฒน์ พิสุราช
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)