โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

วิชาทั้งหมด


ภูมิศาสตร์น่ารู้กับครูเอ็ม

นาย อัครพล เอี่ยมละออ
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

ภูมิศาสตร์หรรษา พาทัวร์ยุโรป

นางสาว รุ่งลาวัลย์ เลิงฮัง
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

วิทยาศาสตร์

นางสาว ชุติญา เกตวงษา
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

Science for fun.

นางสาว สุธิดา ทรัพย์พงษ์
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

วิทยาศาสตร์หรรษา

นางสาว เรณู โพวิเศษ
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

วิทยาศาสตร์เก๋ไก๋สไตล์ครูเดียร์

นาย กิตปกรณ์ อุบลครุฑ
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

วิทยาศาสตร์ ป.1

นาย ธีรวัฒน์ วรรณพราหมณ์
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

คณิตศาสตร์

ศักดิ์ดา ทาชาติ
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

วิทยาศาสตร์

ศักดิ์ดา ทาชาติ
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

ม. 2 ห้อง 5

นางสาว ธวัลรัตน์ หลักคำ
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

ม. 2 ห้อง 4

นางสาว ธวัลรัตน์ หลักคำ
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

ม. 2 ห้อง 3

นางสาว ธวัลรัตน์ หลักคำ
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

ม.2 ห้อง 2

นางสาว ธวัลรัตน์ หลักคำ
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

ม.2 ห้อง 1

นางสาว ธวัลรัตน์ หลักคำ
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

ม.2 ห้อง 6

นางสาว ธวัลรัตน์ หลักคำ
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)