วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิชาทั้งหมด


นโยบายสาธารณะ

นาย เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

นภาวรรณ แก้วพินิจ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น

นาย เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ

นาย เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)