โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิชาทั้งหมด


ม.1 ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ เพิ่มเติม 1 เทอม2/2563

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ม.3/3 การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ เพิ่มเติม 3

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ม.3/1 การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ เพิ่มเติม 3

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ม.3/2 การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ เพิ่มเติม 3

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

5/4 ว 30103 ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 2 เทอม2/2563

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

5/5 ว 30103 ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 2 เทอม2/2563

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

5/3 ว 30103 ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 2 เทอม2/2563 ..

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ม.1-63

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

2-2563

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ เพิ่มเติม 1

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ม.5 2/2563การออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

การจัดการข้อมูล ม.3/1

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

IPST: CS005 การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาการคำนวณ 2563

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ม.5/4 (ค) -เทอม1/2563 ว 30202 ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 2

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ม.5/2 -เทอม1/2563 ว 30202 ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 2

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ม.5/1 -เทอม1/2563 ว 30202 ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 2

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

เด็กไม่ดีก็เรียนได้

ณัฏฐ์นวัต ทวีวุฒิจิรโชติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิขาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี 2 ม.5/3 เทอม2-2562

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)