homeมูลนิธิสยามกัมมาจล
person
มูลนิธิสยามกัมมาจล

สมาชิกทั้งหมด 1 · วิชาทั้งหมด 5


ตามที่มูลนิธิสยามกัมมาจลเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีภารกิจสนับสนุนให้สถานศึกษา และบุคลากรด้านการศึกษา (ผู้บริหาร และครู) จัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน ตามแนวทาง 21 st Century Skill สนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ ในรูปแบบการทำ "โครงการ" (Project Based Learning : PBL) รวมทั้งสนับสนุนให้ "ครู" และ "นักเรียน" ใช้ "เทคโนโลยี" เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนางาน และศักยภาพของตนเอง

ClassStart.org หรือ ระบบชั้นเรียนออนไลน์ (Learning Management System) จัดทำโดยศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ (ผู้พัฒนา GotoKnow.org) วัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงถือเป็นหนึ่งในชุมชนด้านการเรียนรู้ออนไลน์ที่มูลนิธิสยามกัมมาจลให้ความสนใจ โดยมีการพัฒนาระบบให้เอื้อต่อการออกแบบการเรียนการสอนของ "ครู" และการเรียนรู้ของ "นักเรียน" ในช่วง "เปลี่ยนผ่าน" ตอบสนองการจัดการเรียนการสอน "แบบเก่า" (ครูเป็นศูนย์กลาง - เน้นการสอน) และสร้างแรงจูงใจให้ครู "ปรับเปลี่ยน" ไปสู่การจัดการเรียนการสอน "แบบใหม่" (ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง - ครูสอนน้อยลง เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้) โดยมีจุดเด่นที่สำคัญ ได้แก่ - เป็น Web Hosting ที่โรงเรียน / ครู ใช้ได้ง่าย ไม่ต้องติดตั้ง ไม่มีภาระต้องดูแลเว็บไซต์ และเครื่องแม่ข่าย - มีระบบรองรับจัดการสร้างเป็นเว็บไซต์สถาบันการศึกษาได้ (ในรูปแบบ Subdomain) - ผู้ใช้เป็นระบบ Cloud Computing - ผู้ใช้สามารถ เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา - สามารถรองรับปริมาณการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมาก (มีพื้นที่รองรับได้ไม่จำกัด) - สามารถสร้างชั้นเรียนแบบเปิด (Open Education) ที่ผู้สอนต่างสถาบัน / ต่างสถานที่ เปิดห้องเรียนร่วมกันได้ - เป็นระบบที่มีการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ที่มีเป้าหมายในการสร้าง "วัฒนธรรมการเรียน การสอน" โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น "เครื่องมือ" ในการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)