มูลนิธิสยามกัมมาจล

วิชาทั้งหมด


การเลี้ยงปลาทะเลและสัตว์ทะเลสวยงาม

นาย ศิริชัย พรหมทอง
มูลนิธิสยามกัมมาจล

Project Management

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มูลนิธิสยามกัมมาจล

Project-Based Learning (PBL)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มูลนิธิสยามกัมมาจล

Research Design and Methodology

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มูลนิธิสยามกัมมาจล

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มูลนิธิสยามกัมมาจล

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)