วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

วิชาทั้งหมด


20201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ปวช. 2/2)

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

การบัญชีปฎิบัติการภาษาอังกฤษ บช 63.1.1 / 1.2

Parichat Chaempan
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

20201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ปวช. 2/1)

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

Parichat Chaempan
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ

รุ่งนภา ศรีทองแท้
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

20201-2104 การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย (ปวช. 2/1, 2/2)

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

20201-2001 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า (ปวช. 1/1, 1/2)

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

2201-2106 การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (ปวช.3)

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

30201-2004 การบัญชีต้นทุน 2 (ปวส.1 ทวิ)

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

การขายเบื้องต้น

นางสาว จรรยา จันทร์โอกุล
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ

Parichat Chaempan
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

กระบวนการจัดทำบัญชี

นางสาว จรรยา จันทร์โอกุล
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

การบัญชี ชั้นสูง 2

นางสาว จรรยา จันทร์โอกุล
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

20201-2003 การบัญชีบริษัทจำกัด บช 62.1/1 (วันพฤหัสบดี คาบ 1-5 ห้อง6304)

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

30201-2003 การบัญชีต้นทุน1 สบช 63.3 ทวิ (วันพุธ คาบ1-2 ห้อง6304) (วันพุธ คาบ5-6 ห้อง6304)

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


30200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ สบช 63.3 (วันศุกร์ คาบ1-3 ห้อง 6303)

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง


2201-2110 การบัญชีสหกรณ์ บช. 2/1 (วันอังคาร คาบ 1-4)

ครู นิอร น้ำใจดี
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)