โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

วิชาทั้งหมด


คอมพิวเตอร์ ม.1

วันเพ็ญ บัวชื่น
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

คอมพิวเตอร์1

จิรวรรณ ไม้เกตุ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

ภาษาไทย1

สุจิตรา ตองอ่อน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

วิทยาศาสตร์1

อัฐวจี ปิ่นแก้ว
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

วิทยาศาสตร์ป.5 5 5

ภัทรีญาพรรณ พลที
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

วิทยาศาสตร์

ภัทรีญาพรรณ พลที
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

แนะแนว

ธิราวรรณ เครือป้อ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

วิทยาศาสตร์

อัฐวจี ปิ่นแก้ว
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

คอมพิวเตอร์

จิรวรรณ ไม้เกตุ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1

ญาณิศา สัตตะบุษย์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

ภาษาไทย

สุจิตรา ตองอ่อน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

วิทยาศาสตร์ ป.5

ภัทรีญาพรรณ พลที
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

แนะแนว

ธิราวรรณ เครือป้อ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

การงานอาชีพ

สาวิตรี จันทร์เชื้อ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3A

นางสาว นพรัตน์ ศรีเจริญ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2

นางสาว นพรัตน์ ศรีเจริญ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

นางสาว นพรัตน์ ศรีเจริญ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 3

นาย ประชารักษ์ หนุนทรัพย์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2

นาย ประชารักษ์ หนุนทรัพย์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1

นาย ประชารักษ์ หนุนทรัพย์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)