โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

วิชาทั้งหมด


กลุ่ม A การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 รหัส ว23191 ปีการศึกษา 2563 (3/2, 3/4)

3306 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

กลุ่ม B การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 รหัส ว23191 ปีการศึกษา 2563 (3/3, 3/1)

3306 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบและเทคโนโลยี4/8

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

Technology 2

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การงานอาชีพ ง22101 ห้อง ม.2/9

ครรชิต บุญปก
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบและเทคโนโลยี4/9

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบและเทคโนโลยี4/3

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

กลุ่ม A วิชาวิทยาการคำนวณ ม.6 ว33191 ปีการศึกษา 2563 (6/2, 6/3, 6/4, 6/6, 6/8, 6/9, 6/10)

3306 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบและเทคโนโลยี4/6

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

กลุ่ม B วิชาวิทยาการคำนวณ ม.6 ว33191 ปีการศึกษา 2563 (6/7, 6/5)

3306 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบและเทคโนโลยี4/2

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การงานอาชีพ ง22101 ห้อง ม.2/10

ครรชิต บุญปก
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบและเทคโนโลยี4/1

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การงานอาชีพ ง22101 ห้อง ม.2/6

ครรชิต บุญปก
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การงานอาชีพ ง22101 ห้อง ม.2/11

ครรชิต บุญปก
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบและเทคโนโลยี4/4

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบและเทคโนโลยี4/5

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบและเทคโนโลยี4/7

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบและเทคโนโลยี4/10

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

งานช่างปูน ง30266 ห้อง ม.5/10

ครรชิต บุญปก
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)