โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

วิชาทั้งหมด


การงานอาชีพ ง22101 ห้อง ม.2/12

ครรชิต บุญปก
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การงานอาชีพ ง22101 ห้อง ม.2/2

ครรชิต บุญปก
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบผลิตภัณฑ์9

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ง33241 ภาคเรียนที่ 1/2562

3306 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบผลิตภัณฑ์7

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

เทคโนโลยี 2

Tatsanaporn Wiboonat
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ภาษา C สำหรับ Arduino

Tatsanaporn Wiboonat
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

เทคโนโลยี1

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบผลิตภัณฑ์10

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบผลิตภัณฑ์2

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบผลิตภัณฑ์4

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบผลิตภัณฑ์5

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบผลิตภัณฑ์8

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบผลิตภัณฑ์

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบผลิตภัณฑ์3

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบผลิตภัณฑ์6

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การออกแบบผลิตภัณฑ์

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

2D Animation

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ทดสอบความเป็นอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย (COMG)

3306 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

เทคโนโลยีวิทยาการออกแบบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นพดล สหุนาลุ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)