มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


MBC060 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0601 56082.122 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0601 56084.124 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0510 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Object-Oriented Programming

วนิดา คำประไพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การสัมมนาทางการจัดการ

อรพิน รู้ยิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การตลาดและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

อรพิน รู้ยิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หลักการบริหารธุรกิจ

อรพิน รู้ยิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มคอ ปีการศึกษา 2557

อรพิน รู้ยิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน

อรพิน รู้ยิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ส.1101.121 วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ส.1002.121 สัมมนาทางการจัดการ

อรพิน รู้ยิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ส.1104.071 องค์การและการจัดการ

อรพิน รู้ยิ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MIS ส.1001.901 การจัดการทั่วไป

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นโยบายและการวางแผนการศึกษา ป โท รุ่น 21 ศูนย์สุราษฎร์

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0502 Data Structure and Algorithms

ธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ สฎ.1714.121 การจัดการ4 ปี

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MGM0515 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2/2557

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมฯ 2/2557 S02 กศบท (การเงินฯ)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

฿221.00 -39.82%
฿29.00 -34.48%
฿348.00 -50.62%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)