มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


คอมพิวเตอร์กับชีวิตของฉัน

กาญจนา เผือกคง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดการธุรกิจด้วยคอมฯ กศบท 3/2556

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การประกันคุณภาพการศึกษา ปริญญาโท การบริหารการศึกษา รุ่น 20 แผน ข 1/2557

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นโยบายและการวางแผนฯ รุ่น ที่ 20 แผน ข.

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเรียน 55006.152 ภาษาอังกฤษ

นาย อภินันท์ อามีเราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชายุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มเรียน 5415.151 ภาษาอังกฤษ

นาย อภินันท์ อามีเราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชายุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้กลุ่มเรียน 5414.153 ภาษาไทย 

นาย อภินันท์ อามีเราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วางแผน ศิลปกรรม กลุ่ม 1/2556

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นโยบาย แผน ก รุ่นที่ 20

นางสาว นิตยา อินทรภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2

นางสาว นงค์ลักษณ์ ยอดเกื้อ (55320011009)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1

นางสาว นงค์ลักษณ์ ยอดเกื้อ (55320011009)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นโยบายฯ แผนก. รุ่น 20

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กศ.บท

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กศ.บท

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่มเรียน 55090.091

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่มเรียน 5472.121

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)