มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมฯ 2/2557 S04 กศ บท (การจัดการ 1715.122)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MGM0503 เทคนิคการนำเสนอ สฎ.1521.091 การจัดการทั่วไป (เทียบ)

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สฎ.1621.091 การจัดการ เทียบ

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

SBI8308 PEST AND BIOCONTROL

กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0301 57070.121 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0301 57071.122 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0301 57072.123 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0301 57095.124 การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมฯ 2/2557 N05 (การตลาด 57059.121)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC2101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 2/2557 N04 (การเงินฯ)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภาวะผู้นำ ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2558

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การออกแบบและการพัฒนาเว็บสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การศึกษาและวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จิรวัฏ อยู่เป็นสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3061209 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 56010.152 ภาษาไทย

นาย อภินันท์ อามีเราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ม 56009.151 ภาษาไทย

นาย อภินันท์ อามีเราะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

฿338.00 -67.75%
฿150.00 -54.67%
฿404.00 -51.73%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)