มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


MBC0101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การบริหารจัดการชั้นเรียน

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

นางสาว อภิญญา อุไรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ_N01

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กศ.บท 1/2557

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ กศ.บท 1/2557

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

GED 4003 คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต (ห้อง 2301)

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวเตอร์กับชีวิต

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ_N03

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

GED 4003 คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต (ห้องคอมพ์ 10)

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

MBC0101 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ_N02

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

56073.121 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

56074.122 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

56075.123 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060

นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การบริหารจัดการชั้นเรียน วิทย์ 1/ 2557

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การบริหารจัดการชั้นเรียน คณิตฯกลุ่ม๑

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3061403 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวเตอร์กับชีวิตของฉัน

กาญจนา เผือกคง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดการธุรกิจด้วยคอมฯ กศบท 3/2556

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

฿15.00 -53.93%
฿286.00 -33.2%
฿207.00 -57.8%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)