มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


SA

จุฑาพร อินทะสะระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ _กศ บท

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การประกันคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การบริหารจัดการชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Psychology for Teachers

นางสาว อาจารย์ภวิกา ภักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

SIT2303 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จุฑาพร อินทะสะระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชา การศึกษาไทยเเละครูชั้นวิชาชีพ

นางสาว คุณัญญา ชูยงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บริหารการศึกษา รุ่น 18 แผน ก.

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นักศึกษาคณิตศาสตร์ ห้อง3

นางสาว นิตยา ประทีปแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กลุ่ม3

นางสาว นิตยา ประทีปแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กลุ่มเรียน 5314.152

นางสาว เบญจวรรณ ทองจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การประกันคุณภาพการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ป.โท บริหารการศึกษา สมุย ๓

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ปริญญาโทบริหารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)