มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

นาง ขวัญใจ บุญสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการสอน

ดร. จิตติมา ศีลประชาวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สังคมศึกษา กลุ่ม 2 การวางแผนและการบริหารโครงการฯ

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน

สุพรรษา สุลีทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Self-Development

นางสาว อาจารย์ภวิกา ภักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปริญญาเอก

นาย ธีรวัฒน์ กิจงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Human Relation for Teachers

นางสาว อาจารย์ภวิกา ภักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สังคมศึกษากลุ่ม๓

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ป.โท บริหารการศึกษารรุ่น18 แผน ข.

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

SMM2103 Mathematic for Materials and design

นางสาว สายนที จากถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

SMM1002 Physics for Materials

นางสาว สายนที จากถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Science class with PaJaa

ภัทราวรรณ คหะวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Maths class with PaJaa

ภัทราวรรณ คหะวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นโยบายและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน ข

สวาท สิทธิไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

นาง สมจิตร เพชรโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ภาษาอังกฤษเพื่อการบันเทิง

นางสาว ดวงพร โสมสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การเรียนรู้แบบเน้นเนื้อหา

นางสาว ภัทรกร รัตนวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

฿130.00 -70.0%
฿35.00 -17.14%
฿890.00 -30.0%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)