มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


นโยบายละการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น แผน ก

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นโยบายละการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น แผน ข

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Ed Tech
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา สังคมศึกษา 1

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณิตศาสตร์. 5411.153 กลุ่ม 1 วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

5387.124

นางสาว โสภาวรรณ วัชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Physics1

ปริศนา รักบำรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาพัฒนาตน

นาง อัญชลี แสงอาวุธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชา R&D in Educational Oganization and Management

ดร. สุพักตร์ พิบูลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

5101.121

นางสาว ธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การพาณิยช์อิเลกทรอนิกส์

ธิติมานันท์ ดำรงศักดิ์เมธี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)