??????????????????????????

วิชาทั้งหมด


SWU141 Nottingham

นาง รัตติยา มีบุศย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 141 (B20) INFORMATION LITERACY SKILLS

นาย ชัยธวัช ตนตรง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

AuNPs

พัชรี (จ๋า) ปรีดาสุริยะชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

BME 310 (2555)

ลดาวัลย์ วรรณทอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2/55:SWU251 B25

ณัชวดี จันทร์ฟอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2/55:SWU351 B08

ณัชวดี จันทร์ฟอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2/55:SWU351 B07

ณัชวดี จันทร์ฟอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 141 B18 (2/2555)

นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 141 B15 (2/2555)

นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 B16 (2/2555)

นาง รัตติยา มีบุศย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 B13 (2/2555)

นาง รัตติยา มีบุศย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรและสาระการสอนท้องถิ่นอีสานใต้

นาย วัชรรักษ์ ประวัติพงษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

MER633 การวิจัยเชิงคุณภาพ (ปริญญาโท)

พิศมัย รัตนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SEM 665 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา)

อ.ดร. วรวุฒิ สุภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu 112 B08

นางสาว อัญชลี ภู่ผะกา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu 112 B07

นางสาว อัญชลี ภู่ผะกา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu 112 B06

นางสาว อัญชลี ภู่ผะกา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ED500 การศึกษากับสังคม

อ.ดร. วรวุฒิ สุภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ED213 จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง

อ.ดร. วรวุฒิ สุภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ED312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค (ปริญญาตรี)

พิศมัย รัตนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)