??????????????????????????

วิชาทั้งหมด


SWU151 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2555

พัชรี (จ๋า) ปรีดาสุริยะชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu 351 - B08

ณัชวดี จันทร์ฟอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 B06 (1/2555)

นาง รัตติยา มีบุศย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 B03 (1/2555)

นาง รัตติยา มีบุศย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 B24 (1/2555)

นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 B21 (1/2555)

นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 B05 (1/2555)

นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 B01 (1/2555)

นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 141(B23)1/55 ชื่อวิชา : INFORMATION LITERACY SKILLS

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 141(B15)1/55 ชื่อวิชา : INFORMATION LITERACY SKILLS

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 141(B09)1/55 ชื่อวิชา : INFORMATION LITERACY SKILLS

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU371 B07 (เทอม 1 ปีการศึกษา 2555)

พัชรี (จ๋า) ปรีดาสุริยะชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ED211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา (ปริญญาตรี)

พิศมัย รัตนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ED561 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (กศ.บ.วิชาชีพครู ปี 5)

พิศมัย รัตนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU371 Creativity, Innovation and Technology

นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU351- B07

ณัชวดี จันทร์ฟอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 151 B: TERM 1, 2555

อ. ดร. พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU144 MATHEMATICS IN DAILY LIFE

นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

นางสาว วลัยพร วิหคมาตย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU351- B02

ณัชวดี จันทร์ฟอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)