??????????????????????????

วิชาทั้งหมด


SWU353 Section B 07

Kamolwan Karomprach Klaykaew
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

นางสาว กาญจนา ต้นโพธิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu 151

จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU251

นางสาว พัชรา เีอี่ยมกิจการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์

สิริชญา คอนกรีต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu 151

ทิพวรรณ เดชสงค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU351 B03

นางสาว สุดฤทัย จันทร์แช่มช้อย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu112

นางสาว อัญชลี ภู่ผะกา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 111 - 1/2555 กลุ่ม B02

ดร. ณัฐา ค้ำชู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU151-1/2555

นางสาว ณัฐต์ณิชา สุขเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 151

Varang วรางคณา โสมะนันทน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu 151

จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 371: TERM 1, 2555

อ. ดร. พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นาง กัลยาณี กุลชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เภสัชเวท

ลลิตา วีระเสถียร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วช 281

นพ. สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาทักษะการรู้สารสนเทศ

นาย ภานุ อรชุน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

English for Communication (Internal for ILC)

นาง รัตติยา มีบุศย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

IC33

นาย สิทธิชัย วรโชติกำจร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SEM501 กระบวนทัศน์ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (ปริญญาโท)

พิศมัย รัตนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)