??????????????????????????

วิชาทั้งหมด


นฤมล บุญมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พท 31001

ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

HGM 701-Higher Education Principles and Innovation in Higher Education

Dr. Prapassara Thanosawan
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

elarning

**************** ******************
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดนตรีไทย

นาย ******** ********
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การพัฒนาทักษะทางดนตรีไทย โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ E-Training

กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ม.3/1

ฮุสนา เจะบือราเฮง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาเขียนแบบก่อสร้าง 2

*********** ************ ***********
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชา หน้าที่พลเมือง

ธรรมรัตน์ อุดทรักพันธ์พง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu141 B24 1/2560

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu141 B21 1/2560

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu141 B12 1/2560

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-60 B03

นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-60 B01

นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 (B22) 1/2560

อาจารย์ อธิปัตย์ สมิททองคำ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU366_B05_1_60

ณัชวดี จันทร์ฟอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU351_B05_1_60

ณัชวดี จันทร์ฟอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU351_B03_1_2560

ณัชวดี จันทร์ฟอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

HGM827-Seminar in Diversity Management in Higher Education

Dr. Prapassara Thanosawan
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

HGM513 Seminar in Problems and Research in Higher Education Management

Dr. Prapassara Thanosawan
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)