??????????????????????????

วิชาทั้งหมด


มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2-60 B03

นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2-60 B01

นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นฤมล บุญมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พท 31001

ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

HGM 701-Higher Education Principles and Innovation in Higher Education

Dr. Prapassara Thanosawan
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

elarning

**************** ******************
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดนตรีไทย

นาย ******** ********
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การพัฒนาทักษะทางดนตรีไทย โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ E-Training

กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ม.3/1

ฮุสนา เจะบือราเฮง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาเขียนแบบก่อสร้าง 2

*********** ************ ***********
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชา หน้าที่พลเมือง

ธรรมรัตน์ อุดทรักพันธ์พง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu141 B24 1/2560

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu141 B21 1/2560

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

swu141 B12 1/2560

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-60 B03

นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-60 B01

นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 (B22) 1/2560

อาจารย์ อธิปัตย์ สมิททองคำ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU366_B05_1_60

ณัชวดี จันทร์ฟอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU351_B05_1_60

ณัชวดี จันทร์ฟอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU351_B03_1_2560

ณัชวดี จันทร์ฟอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)