??????????????????????????

วิชาทั้งหมด


การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การวิจัยทางการศึกษา

นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หุ่นยนต์ 1 ห้อง4/7

พิสิฐไชย สุวรรณเรือง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ET450 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการทางการศึกษา 2/2557

นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ED281 2-57 for Mon6-9

นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ED 281 2-57 for Mon1-4

นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14136

สกุลรัตน์ แหล่งหล้า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ED 381 2/2557 for TH6-9

นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ED 381 2/2557 for TH1-4

นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14136

กนกวรรณ ด่านเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 251

อาจารย์ ดร. จอย ทองกล่อมสี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 141(B15)2/57 : INFORMATION LITERACY SKILLS

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 141(B07)2/57 : INFORMATION LITERACY SKILLS

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 141(B03)2/57 : INFORMATION LITERACY SKILLS

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 INFORMATION LITERACYSKILLS B10

อาจารย์ จาริณี มาเวหา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2-57

นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2_57_swu366_B01

ณัชวดี จันทร์ฟอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2_57_swu251_B35

ณัชวดี จันทร์ฟอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2_57_SWU351_B02

ณัชวดี จันทร์ฟอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 (B11) 2/2557 INFORMATION LITERACY SKILLS

อาจารย์ อธิปัตย์ สมิททองคำ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)