มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


การบัญชีชั้นกลาง1622828002

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีต้นทุน2621828001

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีต้นทุน2611848001

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเพื่อการจัดการ รหัสนักศึกษา612747901และ612727903 (ภาค กศบป)

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-

วท 6003113 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 2/2562 (คอมพวเตอร์ศึกษา63)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 2/63 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชี2622828002

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีต้นทุน2622828001

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 2/63

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2/63

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

63-1 ขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรม [จันทร์] 53019

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

63-1 ขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรม [พุธ] 53081

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001105 : ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(พฤหัส-บ่าย-2-63-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2/63

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาการบัญชี 2 ( 631848001)

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บช3005104 การบัญชี 2

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001105 : ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(เสาร์-เช้า-2-63-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)