มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


66-2 ศาสตร์พระราชา กลุ่ม 2 อังคาร8.30-12.30 [70870]

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6000205 : คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล(จันทร-เช้า-2-66-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

66-2 ศาสตร์พระราชา กลุ่ม 1 พุธ 1300-1700 [70871]

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

66-2 ปฏิบัติการสอน 3 กลุ่ม 1 ศุกร์ 8.30-12.00 [70875]

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีขั้นต้น นักศึกษาบัญชี 65282800101

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

66-2 ปฏิบัติการสอน 3 กลุ่ม 2 ศุกร์ 8.30-12.00 [70874]

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีต้นทุน 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเบื้องต้น รหัสนักศึกษา 652727901

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

66-1-การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (จันทร์) 66-1 69941

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

66-1-การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม(อังคาร) 69942

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

66-1-ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเบื้องต้น น.ศ.รหัส 65274790201

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาการบัญชีการเงิน น.ศ.631848001 วันพฤหัส เช้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาการบัญชีการเงินรหัสน.ศ.641828001 วันศุกร์ เช้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีขั้นต้น 661828001 จันทร์เช้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีขั้นต้น 661848001 จันทร์บ่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001303 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (พุธ-เช้า-2-66-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001411 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(3-62-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001321 คอมพิวเตอร์กราฟิก (อังคารเช้า)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001211 ฐานข้อมูลเบื้องต้น(อาทิตย์-บ่าย-1-65-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books