มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมดสัมมนาบัญชีการเงิน รหัสนักศึกษา 612828002(ภาค กศบป.)

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6003102 : คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (พฤหัส-เช้า-2-63-กรณีพิเศษ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001411 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(อาทิตย์-บ่าย-2-63-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 600103 การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ 2/2563)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บัญชีเพื่อการจัดการ หมู่เรียน 621749101

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

62-2 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม วท6003111 พุธ

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเพื่อการจัดการ

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001321 คอมพิวเตอร์กราฟิก (พฤหัสบดี-บ่าย-1-63)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิเคราะห์เชิงปริมาณ

นางสาว สัญญลักษณ์ ศุภนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สถิติเพื่อการตัดสินใจ

นางสาว ประภาภรณ์ นพภาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 1/63 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตลาดบริการ หมู่เรียน 631729201(s2)

ผศ.ดร. สุกัญญา พยุงสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

English for Higher Education Students

Kusuma Ruangpattanakul
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Creative Writing

Kusuma Ruangpattanakul
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชี2

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


63-1 วท 6003401 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ [ 51038 ]พฤหัสบดี

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001106 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์ (อาทิตย์-บ่าย-1-63)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาการบัญชีการเงิน 612828001การบัญชี

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)