มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


ทดลองสอนด้วย classstart [3753]

นาย 137นเรศ มานิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วยclassstart(3752)

นางสาว 108 สุปรียา บุญลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้ย classstart (2555)

นางสาว พลอยไพลิน เชื้อคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วย classstart (2537)

นางสาว 115 สมัชญา ทรัพย์กอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วย classstart (3749)

นางสาว 134อภิชญา ชื่นชอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทอลองสอนClassstart(3748)

นางสาว 120สุมณฑา แจ่มกระจ่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วยclassstart 3747

149อนัญญา คงเพียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วย ClassStart [3746]

นาย 142อัยการ สีสีังวาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วย ClassStart [3745]

นาย 117 ภุมรินทร์ สีทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วย classtart 0888618802

นางสาว 109 นราภร พรมติ๊บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วย classstart [3743]

นางสาว 132 มาลัย บัวคลี่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วย ClassStart (3742)

นาย 113 ศรัณยู ประสงค์อาชวะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วย class start สำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา

นางสาว 141 นนทิภา โรจนะบุรานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วย classtart [3740]

นาย 123 วรายุ ขวัญลอย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วย classstart <3738>

นางสาว 119 รุ่งฤดี ลายเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วย classstart ( 3737 )

นางสาว 145กันยารัตน์ ศรีวัฒนานุพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วย classstart (3736)

นางสาว 146 สมฤดี ใจนิ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วย classstart (3735)

นางสาว 101รัชดาพร เที่ยงธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วยclassstart(3734)

นางสาว ดรุณี พรหมรอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วย classstart (3733)

นาย 102 วิริยะ มูลศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)