มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


ทดลองสอนด้วย classtart (3732)

นาย 131 สมใจ ต้นจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วยClassstrat {3731}

นางสาว 206 นิศาชล ม่วงทิม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดลองสอนด้วย classstart [3730]

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เคมีพื้นฐาน

ผศ.ดร. ฐาปกรณ์ แก้วเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

55-1-โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม (จันทร์บ่าย #3448)

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6101201 การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล กลุ่ม 4

นางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6101101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

นางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6100101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (พฤหัสฯ-บ่าย) 1/2555

น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6100102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (จันทร์-บ่าย) 1/2555

น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6103401 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา (พฤหัสฯ เช้า) 1/2555

น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6103401 โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา (ศุกร์ บ่าย) 1/2555

น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6101103 ชื่อวิชา (Course Title) โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

นาง สายสุนี โพธิ์ตุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6103301 ชื่อวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา (Computer Program for Education)

นาง สายสุนี โพธิ์ตุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6100101 ชื่อวิชา (Course Title) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

นาง สายสุนี โพธิ์ตุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6100102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (จันทร์-เช้า) 1/2555

น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

High Level Programming Java Language : 1/2555 : Friday 08.30-12.00

Acting.Sub.lt Yanapat Lappanitchyakul
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6103403 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบห้องสมุด

นางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6101201 การประมวลผลข้อมูลและแฟ้มข้อมูล กลุ่ม 3

นางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6002105 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

นางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6002203 การประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

นางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)