มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


6101206 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาัปััตยกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 1/2555

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท.6000103 ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2555

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Business English 1 (1_2555 Friday)

นาง ทันทิวา เหนียวจันทึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6101208 ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2555

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6103403 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบงานห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1/2555

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Business English 1 (1_2555 Wednesday)

นาง ทันทิวา เหนียวจันทึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Business English (1/2555)

นาง ทันทิวา เหนียวจันทึก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

55-1 ภาษาการเขียนโปรแกรม (ศุกร์บ่าย # 3118)

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

55-1 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม (ศุกร์เช้า #3117)

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

55-1 การเขียนป.ภาษา 1 (อังคารบ่าย #3116)

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ดร. วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

นโยบายสาธารณะ

ดร. วราภรณ์ ทรัพย์รวงทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

54-3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (อาทิตย์บ่าย 1922)

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

kks55

นาง ลักษมน เทียมลม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อบรมการใช้งาน Class Start (1720)

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาการฝึกประสบการวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาโครงการนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์(PROJECT)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ิวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต_กศบป_ปฐมวัย

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทดสอบ

นาย ไกลาส กลิ่นเทียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้

อาจารย์ รัชดาภรณ์ อมรชีวิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)