มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลบนเว็บ 1/63

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 1/63

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 1/63

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศท. 0033601 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต (การจัดการ 1/2563)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6003102 : คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ศุกร์-บ่าย-1-63)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

พฤติกรรมผู้บริโภค หมู่เรียน 621729201(พ)

ผศ.ดร. สุกัญญา พยุงสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บัญชี​บริหาร​ปโท

รศ.ดร. สาคร กล้าหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาบัญชีการเงิน

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาการบัญชีการเงิน หมู่เรียน 601848001

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หลักการบัญชี 1/2563 (โลจิส)จ.13-16น.

รศ.ดร. สาคร กล้าหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หลักการบัญชี 1/2563 (ตลาด)อ.13-16น.

รศ.ดร. สาคร กล้าหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเพื่อธุรกิจชุมชน 1/2563(บัญชี)พ.8.30น.-11.30น.

รศ.ดร. สาคร กล้าหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บธ 3008301 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ ภาคเรียน 1/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ สมหวัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

English Usage and Communication

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา พันแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา พันแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บธ 3008304 กลยุทธ์การขนส่ง ภาคเรียน 1/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ สมหวัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บัญชีเพื่อการจัดการ 1/2563(คอมฯ+การเงิน)จ.8.30-11.30น.

รศ.ดร. สาคร กล้าหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีต้นทุน 1

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

English for Communication ภาษาจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา พันแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

English for Communication นิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา พันแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)