มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 2/65 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี632828002

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

54-คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(9947-กศ.บป.-อาทิตย์-บ่าย)-2-56

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท.6003110 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1/2565

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาการบัญชีการเงิน ภาคปกติ วันพฤหัส เช้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเบื้องต้น รหัสนักศึกษา642727902และ652747901

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาการบัญชีการเงิน ภาคปกติพฤหัสบดีบ่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีขั้นต้น นักศึกษาบัญชีภาคปกติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาหลักการบัญชี นักศึกษาการจัดการโลจิสติกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเบื้องต้น บริหารธุรกิจ วันพุธ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเพื่อการจัดการ 631747901

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเพื่อการจัดการ 631747902และ631729801 วันพุธ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบริหารต้นทุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาการบัญชีการเงิน รหัสน.ศ.632828002

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001215 : โปรแกรมสำเร็จรูป (จันทร์-3-65-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศท. 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิตอล (ภาค กศบป.ภาคเรียนที่ 2/2565) รปส.

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6000108 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์(เสาร์-บ่าย-2-65-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6000206 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศท 0033603 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่(อังคาร-เช้า-3-65)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books