มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


วท 6001218 : มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์, กลุ่ม 1

ปัญญ์ชลี เต่าทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาบัญชีการเงิน 602828002การบัญชี

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บธ 3008311 กรณีศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส ภาคเรียน 1/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ สมหวัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6000103 การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ กศ.บป วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2/2556 วท 6002303 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (ศุกร์-บ่าย)

น.ส. ดวงทิพย์ รับพรดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีชั้นกลาง 1

รศ.ดร. สาคร กล้าหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาการบัญชีการเงิน 612828001การบัญชี

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาบัญชีการเงิน612828001การบัญชี

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001105 : ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(3-62-กศบป)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001321 คอมพิวเตอร์กราฟิก (อาทิตย์-บ่าย-2-62)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

GE 0011206 English for Higher Education Students' Lives

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา พันแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001202 : โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์(3-62-กศบป)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

พฤติกรรมผู้บริโภค หมู่เรียน 621749201(ศ)

ผศ.ดร. สุกัญญา พยุงสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บัญชีเพื่อการจัดการ

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ฤดูร้อน/62 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศท 0011204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา พันแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตลาดบริการ หมู่เรียน 611749201(อ)

ผศ.ดร. สุกัญญา พยุงสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หลักการบัญชี(3/62)

รศ.ดร. สาคร กล้าหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีชั้นกลาง1(3/62)

รศ.ดร. สาคร กล้าหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กศ.บป. 2/62

ปัญญ์ชลี เต่าทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)