มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


กราฟิกสารสนเทศ 2/65

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1/65 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์และการปฏิบัติการ 2/65 (พฤ-เช้า)

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์และการปฏิบัติการ 2/65 (พฤ-บ่าย)

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


วท6001324 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (เสาร์-เย็น-2-65-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การจัดการโลจิสติกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

Kittiwan TRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001211 ฐานข้อมูลเบื้องต้น(พุธ-บ่าย-2-65-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6000105 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การจัดการโลจิสติกส์ด้วยคอมพิวเตอร์

Kittiwan TRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ หมู่เรียน 631747301 โลจิสติกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาการบัญชีการเงิน หมู่เรียน 622828002 ภาคพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001211 ฐานข้อมูลเบื้องต้น(จันทร์-บ่าย-2-64-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเพื่อการจัดการ 1/2564 สาขาวิชาการจัดการ(วันเสาร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเพื่อการจัดการ รหัสนักศึกษา612747901และ612727903 (ภาค กศบป)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-

วท 6000104 เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล(อาทิตย์-เช้า-1-64-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001321 คอมพิวเตอร์กราฟิก (พฤหัส-เช้า-1-64-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีขั้นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6000104 เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล(อังคาร-เช้า-1-64-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท6001324 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (อาทิตย์-เย็น-3-63-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books