มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


ศท 0011206 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตนักศึกษาอุดมศึกษา

อาจารย์ กุสุมา เรืองพัฒนกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศท 0011204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ กุสุมา เรืองพัฒนกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ (กศบป)

นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบริหารการตลาด หมู่เรียน 621747901(อ)

ผศ.ดร. สุกัญญา พยุงสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บธ 3003101 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

naruemonwan sukmaitree
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท.6003307 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (คอมพิวเตอร์ศึกษา 62)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท6002203 การประยุกต์ใช้งานซอฟแวร์

ปัญญ์ชลี เต่าทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อบรม classtart

นางสาว 228 อนุสรา วงษ์คำมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


Production Planning and Control ; การวางแผนและควบคุมการผลิต

อาจารย์ ลลิลธร มะระกานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Project สิงห์บุรี น.ศ.มาพบวันที่ 14 มกราคม 56

ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท.6000103 การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (section 1 ภาคเรียนที่ 1/2557)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1 พฤหัสเช้า

ปัญญ์ชลี เต่าทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คอมธุรกิจ

อารีญา พงษ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ปฏิบัติการภาพเคลื่อนไหว​ 2​ มิติ MT #61

นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อบรมClassstart

นางสาว 102อัจฉราพรรณ เนียมทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ปัญหาพิเศษ (Special Project)​

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ อ่อนสำลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

ผศ. สัญญลักษณ์ ศุภนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-

ืวท 6001106 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์ (เสาร์-เช้า-2-62-กศบป)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)