มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท.6000103 การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1/62 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001409 การประมวลผลภาพ(อาทิตย์-เช้า-1-62-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กฎหมายธุรกิจ

ผศ.ดร. ณัฏฐชา หน่อทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หลัการบัญชี การบัญชี2

รศ.ดร. สาคร กล้าหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การเงินธุรกิจ อาทิตย์เช้า

นาย สุรยุทธ ทองคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การจัดการดำเนินงาน

ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

องค์การและการจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์(รปม)

ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศท.0033603 เทคโนโลยีสมัยใหม่ (กศ.บป.การจัดการ 612747901)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท6001324 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (อาทิตย์-เย็น-2-62-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ผศ.ดร. สุกัญญา พยุงสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บธ 3008201 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


การบริหารการตลาด

ผศ. วนิดา เพิ่มศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หลักการตลาด

ผศ. วนิดา เพิ่มศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

นาง เสาวพร สุขเกิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Academic Writing for English Teacher

Kusuma Ruangpattanakul
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/63

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตลาดบริการ

อธิษฐาน 131 Atitan Yaprasit Yaprasit
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)