มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีชั้นกลาง1

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชี1

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

backup

นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การสื่อสารไร้พรมแดน

นางสาว ชญาณ์พิมพ์ จตุพรเนตรทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การเขียน

นาย ธนดล ใยน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เคมีอาหาร (Food Chemistry)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ อ่อนสำลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

อาจารย์ ธัญณิชา ทองอยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

นางสาว สุจิรา สาหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2/62 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท6001324 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (อาทิตย์-เย็น-2-62-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท.6003113 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (601152601-2)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์

ปัญญ์ชลี เต่าทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กราฟิกเบื้องต้น

นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศท 0022301 เศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

62-2-กรณีพิเศษ

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

ปัญญ์ชลี เต่าทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

62-2 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม วท6003111 g2พฤหัส [38618]

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 2/62

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัญญ์ชลี เต่าทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)