โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วิชาทั้งหมด


ดนตรี

ชัชวาล อินทสนธิ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

Learn With Fun TUP

นาย ปิยวัฒน์ อิทธิพงศ์ชัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)