โรงเรียนวัดอุดมรังสี

วิชาทั้งหมด


ปฐมวัย 1/3

นางสาว มัณฑนา ใช้ปัญญา
โรงเรียนวัดอุดมรังสี
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

วิทยาศาสตร์ ม.2

นางสาว เยาวดี วุทธานันท์
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

ภาษาไทย ม.2

นางสาว สุรีย์ อินทร์อำนวย
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)ม.2

นาง จีณัฎฐ์ ครองก่ำ
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

หน้าที่พลเมือง(เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาว อมรศรี ลีลาปัญญาภรณ์
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

วิทยาศาสตร์ (ว.14101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาว กุลณัฐฐา ดอนอินทรัพย์
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

การงานอาชีพ ป.1

นางสาว สุภาวดี คีรีวงศ์
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

ภาษาไทยม.๒

Mam IN
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาว อมรศรี ลีลาปัญญาภรณ์
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาว อมรศรี ลีลาปัญญาภรณ์
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

สังคมศึกษา ม.1

นางสาว วรภรณ์ ทวีกูล
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

ประวัติศาสตร์ ป.6

นางสาว มนตร์ผกา โกษฐา
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาว พรทิพย์ ทวีผล
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

วิทยาศาสตร์ ม1

วารุณี อยู่ร้ม
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

นาย วันเฉลิม ติวสร้อย
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

ภาษาอังกฤษ ม.3

นางสาว จิราพร วงศ์พุทธะ
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาว เบญจมาส กรีแสง
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่5

นาย อำนาจ แขนสูงเนิน
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกาษาปีที่ 2

นางสาว ปราณี คุ้มหอม
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นาย วิษณุ ศรีนาราง
โรงเรียนวัดอุดมรังสี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)