โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาทั้งหมด


โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ม.4/1

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6/4

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6/3

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6/2

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6/1

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

คอมพิวเตอร์ 1 (ง31201) ม.4/5 ภาคเรียนที่ 1/2558

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

คอมพิวเตอร์ 5 (ง33201) ม.6/4 ภาคเรียนที่ 1/2558

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

คอมพิวเตอร์ 5 (ง33201) ม.6/3 ภาคเรียนที่ 1/2558

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

คอมพิวเตอร์ 5 (ง33201) ม.6/2 ภาคเรียนที่ 1/2558

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

คอมพิวเตอร์ 5 (ง33201) ม.6/1 ภาคเรียนที่ 1/2558

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

คอมพิวเตอร์ 1 (ง31201) ม.4/4 ภาคเรียนที่ 1/2558

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

คอมพิวเตอร์ 1 (ง31201) ม.4/3 ภาคเรียนที่ 1/2558

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

คอมพิวเตอร์ 1 (ง31201) ม.4/2 ภาคเรียนที่ 1/2558

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

คอมพิวเตอร์ 1 (ง31201) ม.4/1 ภาคเรียนที่ 1/2558

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ลำดับ และอนุกรมเบื้องต้น

ปอง จำเริญ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

​วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ม.4/4

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

​วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ม.4/3

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

​วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ม.4/2

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ม.4/1

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6/5

นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)