มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Chemistry for forensic science

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Inorganic Chemistry 2

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาการสอนภาษามลายู

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เคมีสำหรับครู

นาง ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาสังคมศึกษา

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักและวิธีการแปล

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาภาษาไทย

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 2

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1) สาขาวิชาการประถมศึกษา

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เคมีอนินทรีย์ 1

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เคมีของสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เคมีทั่วไป 2

Dr. HASAN DAUPOR
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books