มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


การเป็นผู้ประกอบการอาหาร (2/2561)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1101203 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร (1/2561)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เทคโนโลยีขนมอบ (เลือกเสรี 1/2561)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เทคโนโลยีขนมอบ (2/2560)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงาน (2/2560)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2/60 จิตวิทยาสำหรับครู - EngTech

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร (1/2560)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1/60 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น - คณิตศาสตร์

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1/60 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น - วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัมมนา ปัญหาพิเศษ (2/2561)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 2/2564

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การแปลสาหรับครูภาษาอังกฤษ 2/64

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัทศาสตร์และสัทวิทยาสหรับครูภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักภาษาสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


การแปลเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books