มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด


การแปลสาหรับครูภาษาอังกฤษ 2/64

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 2/2564

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ กศบป. 2/2564

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ 2/63

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 01 1/2564 วันอังคาร

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปรัชญาการศึกษา (สังคมศึกษา)

อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


สัทศาสตร์และสัทวิทยาสหรับครูภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักภาษาสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 02 1/2564 วันพุธ

miss nantana rattanachai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1102101 การพัฒนาหลักสูตร 2/64

ผศ.ดร. กฤษฎา กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาชีวเคมี

อุบล ตันสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักเคมี

อุบล ตันสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4101117 ฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamental Physics)

darika jaaoh
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

Sunwanee Jijai
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)