มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาทั้งหมด

การแปลสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 2/63

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4110434 การวิจัยดำเนินการ 1

อาจารย์ ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักและวิธีการแปล

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


สัมมนา ปัญหาพิเศษ (2/2561)

นิภาภัทร์ กุณฑล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การแปลเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)